نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تحلیلی نرخ قبولی دروس نهایی شاخه فنی و حرفه ای

گزارش تحلیلی نرخ قبولی دروس نهایی شاخه فنی و حرفه ای


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای