نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی معاونین و کارشناسان آموزشی ادارات و مدیران هنرستان های استان

گردهمایی معاونین و کارشناسان آموزشی ادارات و مدیران هنرستان های استان


در راستای استقرار پایه دهم در هنرستانها و برنامه ریزی های آموزشی