نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی دانش افزایی و کیفیت بخشی به آموزش های کاردانش به روش برون سپاری

کارگاه آموزشی دانش افزایی و کیفیت بخشی به آموزش های کاردانش به روش برون سپاری 

کارگاه آموزشی تحت عنوان "دانش افزایی و کیفیت بخشی به آموزش های کاردانش به روش برون سپاری" با حضور معاون آموزشی متوسطه وزارت ، مدیران کل دفاتر کاردانش و فنی و حرفه ای و معاونین آموزش متوسطه و روسای ادارات فنی و حرفه ای و کاردانش استانها در شیراز برگزار گردید.