نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش هنرآموزان هنرستانهای شاخه فنی و حرفه ای

همایش هنرآموزان هنرستانهای شاخه فنی و حرفه ای


همایش هنرآموزان هنرستانهای شاخه فنی و حرفه ای

همایش هنرآموزان هنرستانهای فنی و حرفه ای و کشاورزی  و دبیران درس ریاضی 3 درتاریخ 12/9/89 در محل پژوهشسرای برازنده مقدم برگزار خواهد شد