نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکات اجرایی امتحان هماهنگ درس طراحی یک

نکات اجرایی امتحان هماهنگ درس طراحی یک


نکات اجرایی امتحان هماهنگ درس طراحی یک

نکات اجرایی امتحان هماهنگ درس طراحی يك

1-   آزمون عملی در جلسه امتحان قابل برگزاری می باشد و نیازی به کارگاه نمی باشد

2-  وسایل مورد نیاز هنرجویان مطابق تکنیک های ارائه شده در کتاب است

وسایل مورد نیاز :  مداد قلم فلزی آب ومرکب زغال خط کش تخته شاسی

3- وجود یک هنرآموز تخصصی در جلسه امتحان الزامی است

4- نمره پایانی (برگه امتحانی) 20 نمره در نظر گرفته شده که نمره بخش عملی و ژوژمان در

این 20 نمره لحاظ گردیده و نمره مکتسبه هنرجو در برگه بعنوان نمره پایانی نوبت دوم در لیست

نمره ثبت خواهد شد