نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکات اجرایی امتحانات عملی هماهنگ رشته کامپیوتر

نکات اجرایی امتحانات عملی هماهنگ رشته کامپیوتر


نکات اجرایی امتحانات عملی هماهنگ رشته کامپیوتر

کلیه سیستم های کامپیوتر کارگاه باید به نرم افزارهای زیر برای برگزاری آزمون مجهز باشند

الف) office 2003

ب) windows 2003 server

ج) active directory          

د)DNS

ه)DHCP

در ضمن امکان تایپ فارسی نیز در کلیه سیستم ها وجود داشته باشد