نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمونه سوالات مسابقات علمی کاربردی

نمونه سوالات مسابقات علمی کاربردی


نمونه سوالات مسابقات علمی کاربردی


نمونه سوالات مسابقات علمی کاربردی هنرستان های شاخه کاردانش

 

      دوره

                                

رشته (مهارت) 

پنجمین

ششمین

هفتمین

هشتمین

نهمین

یازدهمین

دوازدهمین

سیزدهمین

چهاردهمین

استانی

کشوری

استانی

کشوری

استانی

کشوری

استانی

کشوری

استانی

کشوری

استانی

کشوری

استانی

کشوری

استانی

کشوری

استانی

کشوری

باغبانی عمومی

 

دریافت

 

 

 

دریافت

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

ماشینهای الکتریکی

 

دریافت

 

 

 

دریافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

عکاسی

 

دریافت

 

 

 

 

 

 

 

دریافت

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

گرافیک کامپیوتری

 

دریافت

 

 

 

دریافت

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

تاسیسات بهداشتی

 

دریافت

 

 

 

 

 

دریافت

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

مدیریت خانواده

 

دریافت

 

 

 

دریافت

 

دریافت

 

دریافت

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

مرغداری صنعتی

 

دریافت

 

 

 

دریافت

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

 دریافت

 

زراعت عمومی

 

دریافت

 

دریافت

 

دریافت

 

 

 

 

 دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

 دریافت

 

طلا و جواهر سازی

 

دریافت

 

دریافت

 

دریافت

 

دریافت

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

برق صنعتی

 

 

 

دریافت

 

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

حسابداری مالی

 

 

 

دریافت

 

دریافت

دریافت

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

نقشه کشی ساختمان

 

 

 

دریافت

 

دریافت

دریافت

دریافت

 

دریافت

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

تراشکاری

 

 

 

 

 

دریافت

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

جوشکاری

 

دریافت

 

 

 

دریافت

دریافت

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

تاسیسات حرارتی

 

 

 

 

 

دریافت

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

 دریافت

 

عیب یابی و برق خودرو

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

نقشه کشی صنعتی

 

 

 

 

 

دریافت

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

 دریافت

 

کاربر plc

 

 

 

 

 

دریافت

 

دریافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برق ساختمان

 

 

 

دریافت

 

دریافت

 

دریافت

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

الکترونیک صنعتی

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

طراحی صفحات وب

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

 

دریافت

دریافت

دریافت

 

 

 

 

دریافت

 

خیاطی

 

دریافت

 

 

 

دریافت

دریافت

 

 

 

 دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

امور اداری

 

 

 

 

 

 

 

دریافت

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

تزئینات داخلی چوب

 

 

 

 

 

 

 

دریافت

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

کابینت سازی چوب

 

 

 

 

 

 

دریافت

 

 

دریافت

 

 

 

 

دریافت

دریافت

 دریافت

 

طراحی و نقاشی فرش

 

 

 

 

 

 

 

دریافت

 

دریافت

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

گیاهان آپارتمانی

 

 

 

 

 

 

 

دریافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویربرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

 

دریافت

دریافت

 دریافت

 

دوخت های تزئینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت

 

نگارگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

 دریافت

 

تولید چندرسانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 دریافت