نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج اولین دوره مسابقات علمی پایه اول هنرستانها ( مرحله استانی)

نتایج اولین دوره مسابقات علمی پایه اول هنرستانها ( مرحله استانی)


نتایج اولین دوره مسابقات علمی پایه اول هنرستانها ( مرحله استانی)
آزمون هنرجویان راه یافته به مرحله کشوری در تاریخ 91/2/3 در محل هنرستان شهید چمران
ساعت 10:30 برگزار می شود در ضمن آزمون از کل کتاب می باشد
دریافت نتایج