نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشارکت اداره فنی و حرفه ای و کاردانش استان یزد در فرآیند برنامه ریزی درسی

مشارکت اداره فنی و حرفه ای و کاردانش استان یزد در فرآیند برنامه ریزی درسی


مشارکت اداره فنی و حرفه ای و کاردانش استان یزد در فرآیند برنامه ریزی درسی

اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش استان یزد با حضور جناب آقای مهندس قلع گر حکومتی ریاست آن اداره در اولین جلسه شورای مشورتی
فرآیند برنامه ریزی درسی و آموزشی که در سالن جلسات دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت متبوع برگزار گردید حضور فعال داشتند و ضمن بیان دیدگاههای خود، پیشنهادات و راهکارهای اجرایی لازم را ارائه نمودند.