نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات علمی عملی

مسابقات علمی عملی


مسابقات علمی عملی
تیم هنرجوئی شرکت کننده در نهمین دوره مسابقات علمی عملی با کسب مقام پنجم تیمی بکار خود پایان داد