نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست تجهیزات مورد نیاز آزمون عملی مرحله استانی مسابقات علمی کاربردی

لیست تجهیزات مورد نیاز آزمون عملی مرحله استانی مسابقات علمی کاربردی


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های کاردانش