نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران هنرستان ها ( دفترچه کارآموزی /کارورزی)

قابل توجه مدیران هنرستان ها ( دفترچه کارآموزی /کارورزی)


قابل توجه مدیران هنرستان ها ( دفترچه کارآموزی /کارورزی)
 دریافت دفترچه کارآموزی /کارورزی در تابستان 91 

تاریخ شروع  کارآموزی/کارورزی از روز شنبه 91/4/3 می باشد
ضمنا دستورالعمل کارآموزی/کارورزی متعاقبا ارسال خواهد شد