نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران هنرستانها(پرونده کارآموزی/کارورزی-جدید)

قابل توجه مدیران هنرستانها(پرونده کارآموزی/کارورزی-جدید)


قابل توجه مدیران هنرستانها(پرونده کارآموزی/کارورزی-جدید)


دریافت پرونده کارآموزی/کارورزی تابستان 92

تاریخ شروع کارآموزی/کارورزی از روز شنبه 1/4/92 می باشد.
ضمنا دستورالعمل کارآموزی/کارورزی متعاقبا ارسال خواهد شد.