نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران هنرستانهای کاردانش(برنامه امتحانات هماهنگ)

قابل توجه مدیران هنرستانهای کاردانش(برنامه امتحانات هماهنگ)


قابل توجه مدیران هنرستانهای کاردانش(برنامه امتحانات هماهنگ)
برنامه امتحانات هماهنگ مهارتی دانش آموزان
شاخه کاردانش نوبت خرداد ماه 1392 استان یزد

    1- هر هنرستان برنامه امتحانی مربوط به خود را جداگانه فیلتر کرده سپس چاپ نماید.

                        2-چنانچه در برنامه تداخلی وجود دارد با شماره 03517255144 کارشناسی کاردانش  تماس بگیرید.

دریافت فایل

دریافت بخشنامه