نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش


قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش

دریافت نامه

دریافت برنامه امتحانات همامنگ مهارتی دانش آموزان شاخه کاردانش نوبت خرداد 1393 استان یزد

  1. هر هنرستان برنامه امتحانی مربوط به خود را جداگانه فیلتر کرده وسپس چاپ نماید .
  2. چنانچه در برنامه تداخلی وجود دارد با شماره تلفن 03517255144 کارشناسی کاردانش تماس گیرید .