نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران محترم هنرستانهای کار دانش

قابل توجه مدیران محترم هنرستانهای کار دانش


قابل توجه مدیران محترم هنرستانهای کار دانش
پس از فیلتر نمودن برنامه امتحانات هماهنگ مهارتی هنرستان خود نسبت به تنظیم برنامه امتحانات عملی اقدام نموده و پس از ثبت ساعت و تاریخ امتحان عملی و آمار دانش آموزان افتاده از مهارت در محل های تعیین شده و مهر و امضا، یک نسخه از آن را به کارشناس آموزش کاردانش اداره مربوطه تحویل دهند.
 

کارشناسان محترم آموزش پس از کنترل و تایید مهر و امضا، یک نسخه از برنامه امتحانات هنرستانهای کاردانش تابعه موضوع بند ۷ بخشنامه را حداکثر تا تاریخ ۹۲/۵/۵ به اداره کل ارسال نمایند

دریافت فایل