نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت ها و برنامه کیفیت بخشی با محوریت شایستگی در شاخه فنی و حرفه ای

فعالیت ها و برنامه کیفیت بخشی با محوریت شایستگی در شاخه فنی و حرفه ای


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای