نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی و غیر فنی هنرستان ها

شیوه نامه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی و غیر فنی هنرستان ها


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان ها