نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی، غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای مبنای خلاصه سوابق تحصیلی قرار گیرد

شیوه نامه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی، غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای مبنای خلاصه سوابق تحصیلی قرار گیرد


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای

با پیگیری دفتر آموزش های فنی و حرفه ای، شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ استعلام مربوطه اعلام کرد:
شیوه نامه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی، غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای مبنای خلاصه سوابق تحصیلی قرار گیرد
در پاسخ به استعلام معاونت آموزش متوسطه پیرامون نحوه محاسبه دروس شایستگی محور شاخه فنی و حرفه ای(فنی، غیر فنی و پایه فنی) ضمن تایید شیوه نامه ارزشیابی این دروس، این شیوه را مبنای خلاصه سوابق تحصیلی تعیین نمودند.

با پیگیری دفتر آموزش های فنی و حرفه ای مبنی بر استعلام شیوه ارزشیابی دروس خوشه شایستگی های فنی، غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای، شورای عالی آموزش و پرورش طی نامه شماره 120/92723 مورخ 1397/10/05 ضمن تایید شیوه نامه ارزشیابی شایستگی محور این شاخه، این روش را مبنای خلاصه سوابق تحصیلی تعیین نمودند.

از طریق لینک زیر می توانید نامه مذکور و همچنین بخشنامه های ارزشیابی شایستگی محور که در گذشته ابلاغ شده بود را دانلود نمایید.

مجموعه نامه شماره 120/92723 شورای عالی، بخشنامه نحوه ارزشیابی دروس پایه شاخه‌های فنی و حرفه‌ای، بخشنامه ثبت نمرات شایستگی بخشنامه شیوه نامه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی و غیرفنی شاخه فنی و حرفه ای

جداول ارزشیابی دروس شایستگی فنی، غیرفنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای