نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح ومعرفی تعدادی ازرشته های فنی وحرفه ای وکاردانش

شرح ومعرفی تعدادی ازرشته های فنی وحرفه ای وکاردانش


شرح ومعرفی تعدادی ازرشته های فنی وحرفه ای وکاردانش

شرح  ومعرفی تعدادی ازرشته های فنی وحرفه ای وکاردانش

 

(شامل مقدمه،  درسها،صنعت وبازارکارهررشته تحصیلی)

 

 

رشته های مشترک :

         
   

رشته های اختصاصی پسران :

         

رشته های اختصاصی دختران :