نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف پست های سازمانی هنرستان ها

شرح وظایف پست های سازمانی هنرستان هاجهت دریافت شرح وظایف پست های سازمانی روی لینک مورد نظر کلیک نمائید:

مدیر هنرستان فنی، حرفه ای وکاردانش

معاون آموزشی

معاون فناوری

هنرآموز

دبیر