نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی استادکار و سرپرست بخش در هنرستانهای فنی وحرفه ای و کاردانش

سازماندهی استادکار و سرپرست بخش در هنرستانهای فنی وحرفه ای و کاردانش


سازماندهی استادکار و سرپرست بخش در هنرستانهای فنی وحرفه ای و کاردانش

نکات مهم سازماندهی نیروی انسانی استادکار و سرپرست بخش در هنرستانهای کشور

 
سازماندهی نیروی های استادکار و سرپرست بخش در هنرستانهای فنی وحرفه ای و کاردانش


بر اساس مصوبات ستاد سازماندهی نیروی انسانی دفتر آموزش های فنی وحرفه ای ودفتر آموزش متوسطه دوم کاردانش در تاریخ 04/05/94 ، شرایط وضوابط بکارگیری نیروهای دارای مدارک تحصیلی مرتبط استادکار وسرپرست بخش در هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش تبیین گردید.


در راستای اجرای بند4 از بخش سوم دستورالعمل سازماندهی نیروی انسانی (23935-16/02/94) در خصوص سازماندهی نیروی های موردنیاز هنرستان‌ها (بویژه استادکار و سرپرست بخش) با عنایت به ضرورت رعایت شرایط اعلام شده وهمچنین به منظور رفع نیاز فعالیتهای کارگاهی وآزمایشگاهی در هنرستانهای کشور جلسه ستاد سازماندهی نیروی انسانی دفتر آموزش های فنی وحرفه ای ودفتر آموزش متوسطه دوم کاردانش در تاریخ 04/05/94 تشکیل  گردید.

 

مصوبات جلسه ضمن رعایت نکات زیر جهت اجرا در سال تحصیلی 95-94 مورد تاکید می‌باشد.

1.      رعایت کامل مفاد قانونی دستورالعمل های مربوط به سازماندهی نیروهای مذکور در هنرستانها

2.      عدم صدور ابلاغ جهت نیروهای ناکارآمد وبا مدرک تحصیلی غیرمرتبط در پست‌های سرپرست بخش، متصدی کارگاه و استادکار در هنرستان‌ها

3.      توجه به تعاریف و شرح وظایف پست‌های سرپرست بخش، متصدی کارگاه و استادکار در هنرستانها

 

نکته مهم 1: صدور ابلاغ سرپرست بخش، وتخصیص متصدی کارگاه واستادکار به آن‌دسته هنرستان‌هایی که استانداردهای رشته های مهارتی آنها بطور کامل از طریق برون سپاری  آموزش انجام می‌شود، ممنوع است .

 

نکته مهم 2: ضرورت صدور ابلاغ سرپرست بخش با رعایت شرایط اعلام شده، در هنرستانهایی که مجموعه ای از کارگاه فعال برای یک رشته یا چند رشته وبا حداقل 24 ساعت آموزش در هفته وجود دارد امری ضروری است و در آندسته هنرستانهایی که فقط متصدی کارگاه به هنرستان تعلق می‌گیرد صدور ابلاغ سرپرست بخش ممنوع است.

 

         مصوبات

مصوبه اول:

صدور هرگونه مجوز به کارگیری سرپرست بخش برای افراد لیسانس غیر هنرآموز و دارای مدرک غیر مرتبط در هنرستانها ممنوع است.

 

مصوبه دوم :

برای انتصاب در پست سرپرست بخش رعایت مدرک تحصیلی حداقل لیسانس مرتبط با رشته، با رعایت رشته شغلی هنرآموز در رشته های زمینه ی صنعت و کشاورزی و برخی رشته های زمینه ی خدمات که ضرورت آن با تایید دفاتر ذیربط انجام می‌شود ضروری است، لذا صدور هرگونه مجوز سرپرست بخش برای افرادی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم می باشند ممنوع است و مجوز موردی نیز در این خصوص صادر نخواهد شد.

 

تبصره:

 برای افرادی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط فنی بوده ولی دارای حکم کارگزینی با رشته شغلی آموزگار می‌باشند، مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه متوالی در هنرستانها صدور مجوز سرپرست بخش پس از تایید دفاتر ذیربط بلامانع می باشد.

 

مصوبه سوم:

برای پست استادکار رعایت مدرک تحصیلی حداکثر فوق دیپلم مرتبط با رشته های زمینه ی صنعت و کشاورزی و برخی رشته های زمینه ی خدمات که ضرورت آن توسط دفاتر ذیربط تعیین می‌گردد (با رشته شغلی هنرآموز یا استادکار در آن رشته) الزامی است.

 

تبصره:

صدور مجوز برای افرادی که دارای مدرک لیسانس ناپیوسته هستند مشروط به اینکه مدرک تحصیلی قبلی آنها فوق دیپلم پیوسته در یکی از رشته های زمینه ی صنعت ،کشاورزی و برخی رشته های مجاز  زمینه‌ی خدمات مشروط یه اینکه سه سال متوالی در پست استادکار در هنرستانها مشغول به فعالیت باشند، صرفا در سال تحصیلی 95-94 برای پست استادکاری بلامانع است.

 

مصوبه چهارم:

با توجه به مصوبات فوق ، موارد استثناء برای افراد ذینفع در کمیته برنامه ریزی استان مطرح و پس از تصویب فهرست اسامی در قالب فایل اکسل پیوست بهمراه مصوبه کمیته مذکور حداکثر تا پایان مردادماه جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دفاتر ذیربط اعلام  گردد.

نتایج نهایی (حداکثر تا 15 شهریورماه)، پس از جمع بندی و به صورت یک فهرست واحد از سوی معاونت آموزش متوسطه به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت متبوع  جهت اعمال در سامانه صدور ابلاغ ارسال می گردد.

 

مصوبه پنجم :

باتوجه به ضرورت رعایت موارد و مصوبات فوق، کارشناسان دفاتر ذیربط نسبت به انجام بازدید و نظارت بر این امور مبادرت کرده و موارد تخلف استانها قابل پیگیری خواهد بود.

 انتظار می‌رود روسای محترم اداره فنی وحرفه ای وکاردانش استانها با رعایت موارد فوق نسبت به سازماندهی نیروی های مذکور در استان اقدامات لازم به عمل آورند.

 ستاد ساماندهی نیروی انسانی دفتر آموزش های فنی وحرفه ای و دفتر آموزش متوسطه دوم کاردانش