نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رفتارها و حالتها

رفتارها و حالتها


رفتارها و حالتها

رنگ رخساره خبر مي دهد از سرّ ضمير
حرکات بدن انسان ها بيانگر احساسات و افکار آنان است. حتي اگر با زبان سر و کلماتي که به زبان مي آورند سعي در مخفي کردن احساسات و افکار خود داشته باشند! باز هم زبان بدن شان، دست شان را رو مي کند.
تحقيقات روانشناسان بيانگر اين حقيت است که در زمان يک گفتگوي رو در رو، تنها 7 درصد از پيام ما از طريق لغات و کلمات انتخابي، به مخاطب منتقل مي شود. 33 درصد مقصود ما از طريق لحن صدا، بلندي و کوتاهي صدا، افکت هاي صوتي و ...انتقال پيدا مي کند. و 60 درصد، يعني بيش از نيمي از پيام ما به وسيله حرکات بدن به مخاطب مان منتقل خواهد شد!

زبان بدن (
Body Language ) به بررسي اين 60 درصد حرکات بدن مي پردازد...
به عنوان مثال حرکات بدن انساني که در حال بيان حقيقت است چگونه است؟! :
دست ها با فاصله از بدن قرار دارند و به اصطلاح، شخص داراي گاردي باز است. کف دست ها رو به بالاست! ( اگر دقت کرده باشيد، زماني که مي خواهيم روراست بودن خود را به مخاطب متذکر شويم، کف يک دست خود را به او نشان مي دهيم! ). همچنين، شخصي که در حال بيان حقيقت است، مستقيم در چشمان شما نگاه مي کند و چشمانش را از مخاطب نمي دزدد!
بالعکس، شخصي که در حال مخفي کردن حقيقت است، و يا دروغ مي گويد:
مستقيم در چشمان شما نگاه نمي کند و چشمانش را از شما مي دزدد!
بيشتر به سمت پايين نگاه مي کند و چشمانش را به زمين مي دوزد!
دست يا پاي خود را بي دليل تکان مي دهد! ( اين کار بخاطر تخليه اضطراب صورت مي گيرد، چرا که هر دروغگويي مضطرب است، تا مبادا دستش رو شود و حرفش را باور نکنيم! )
مويي نامرئي را از کيف يا لباس خود برمي دارد و يا غباري نامرئي را از روي لباس خود مي تکاند( اگر اين حرکت از شنونده اي سر بزند، معني اش آن است که او به حرف شما شک دارد و در عين حال به دليلي نمي خواهد و يا نمي تواند مخالفتش را ابراز کند! )
در اداره هاي پليس، براي تشخيص دروغگو هاي حرفه اي به تعداد پلک زدن هاي آنان در يک بازه زماني مشخص توجه مي کنند. چراکه وقتي شخصي درحال دروغ گفتن است سرعت پلک زدن هاي او بيشتر از حالت عادي است!
زبان بدن در بين فرهنگ ها و کشورهاي مختلف به جز اختلافات مختصري که در ادامه مطلب آمده است! معناي مشترک و يکساني دارد!
يکي از تفاوت ها در زبان بدن، در نشانه هاست!
مثلا علامت شصت دست! در کشور هاي انگليسي زبان به معناي
OK است. در بعضي کشورها اگر شصت خيلي بالا بيايد معناي خوبي نمي دهد! و معنايي مانند برو پي کارت! را خواهد داشت. در کشور آمريکا زماني که بخواهند مجاني سوار ماشين شوند، کنار جاده مي ايستند و دست خود را بلند کرده و شصت خود را در امتداد جاده حرکت مي دهند. حال اگر همين حرکت را در کشوري آسيايي انجام دهيد، بعيد نيست حتي با ماشين زيرتان هم بکنند! چرا که در اين کشورها اين علامت معناي خوبي نمي دهد!
يک علامت ديگر، دايره اي است که به کمک شصت دست و انگشت اشاره ساخته مي شود، اين علامت در کشورهاي انگليسي زبان تداعي کننده حرف
O از کلمه OK است! همين علامت بدون هيچ تغييري در کشور فرانسه به معناي صفر، هيچ يا پوچ است! تفاوت ها را مشاهده مي کنيد؟! لطفا در کشورهاي مختلف در استفاده از نشانه ها دقت لازم را به عمل آوريد!

زبان بدن در حال دست دادن:
انسان هاي سلطه جو زمان دست دادن دست طرف مقابل را به زير دست خود مي آورند، طوري که دست شخص سلطه جو بالا قرار گرفته و کف دست اش رو به زمين است و کف دست شخص مقابل رو به بالاست( مثل دست گداها! )
بهترين حالت دست دادن حالتي است که دست هر دو طرف عمود باشد و کمي هم دستان هم را فشار دهند ( اما نه خيلي زياد ).
بالا و پايين بردن دست ها زماني که به هم دست مي دهيم، از دو بار تا پنج بار عادي است.


دست به کمر ايستادن:
دست به کمر زدن، نشانه احساس برتري و احساس محق بودن فرد است. دو مدل دست به کمر ايستادن داريم:
يکي حالتي که کف دست ها رو به زمين است، اين حالت شديد دست به کمر ايستادن است.
ديگري حالتي که دست روي باسن قرار مي گيرد و کف دست کمي به سمت بالاست! اين حالت خفيف دست به کمر ايستادن است!

دست به سينه شدن:
کسي که دست به سينه مي شود وارد گارد دفاعي شده! در کودکي زماني که از موقعيتي خوشمان نمي آمد، يا در شرايط نگران کننده اي قرار مي گرفتيم، پشت پدر يا مادر خود مخفي مي شديم، اکنون در بزرگسالي همان حرکت را بصورت مخفيانه ( با دست به سينه شدن ) انجام مي دهيم.
شخص با دست به سينه شدن و همچنين با پا روي پا انداختن بين خود و شرايط مقابل رويش حفاظي مي سازد تا در پشت سر آن احساس امنيت و آرامش بيشتري کند.
اگر در حين تبليغ يک کالا شنونده دست به سينه شد، حتما دليل مخالفت اش را بيابيد و بعد به ادامه تبليغ خود بپردازيد، زيرا همانطور که افکار ما به طور ناخودآگاه حرکات بدن ما را ايجاد مي کنند، اگر مدت زمان طولاني اي در يک حالت بدني بمانيم، طرز فکر ما را تحت تاثير قرار مي گيرد.
در يک آزمايش تعداد شصت دانشجو با شرايط هوشي نزديک به هم را به دو گروه سي نفري تقسيم کردند، به هر دو گروه يک استاد، يک درس يکسان را در شرايط آموزشي يکسان تدريس مي کرد با اين تفاوت که، به گروه اول گفته بودند که در تمام مدت کلاس دست به سينه بنشينند و از گروه دوم خواستند تا راحت و با گاردي باز سر کلاس حاضر شوند!
نتيجه آزمايش بسيار جالب توجه است!
گروهي که با گارد بسته و دست به سينه سر کلاس حاضر شده بودند 38 درصد کمتر از گروه ديگر بحث را متوجه شده بودند! در حالي که تنها تفاوت اين دو گروه در دست به سينه نشستن شان بود!
بار ديگر تکرار مي کنم، در زمان گفتگو اگر مشاهده کرديد طرف مقابل تان وارد گارد دفاعي شده، با سوالي درباره موضوع نظر او را جويا شويد و پس از رفع کردن آن به ادامه بحث بپردازيد!
براي اين کار کافي است،مثلا به او بگوييد: "مي بينم که درباره اش فکر مي کنيد! نظرتان تا اينجاي کار چيست؟! " و سپس به عقب تکيه داده و دستان خود را از هم باز نگه داريد طوري که کف دست ها رو به بالا باشند و بيانگر اينکه شما گوش مي کنيد...

پا روي پا انداختن:
پا روي پا انداختن نوع خفيف تر گارد دفاعي است! و هم در حالت نشسته صورت مي گيرد و هم در حالت ايستاده!


لمس لب:
در لب هاي انسان ها حس گر هاي عصبي بسياري وجود دارد، و با لمس لب احساس آرامش بسياري بالايي مي کنيم.
زماني که هيجان زده مي شويم لب هاي خود را روي هم مي فشاريم، با اين کار به ياد مکيدن سينه مادر در دوران کودکي، آرام مي شويم!
گاهي به جاي لمس کوتاه لب ها، انگشت اشاره، انگشت هاي ديگر ويا دست خود را روي لب هايمان مي گذاريم. در اين حالت شخص يا در حال تفکر است و يا سعي مي کند جلوي خود را بگيرد و حرفي را به زبان نياورد. ( مثلا مخالفتش را ابراز نکند! )
نکته اي که در تحليل حرکات بدن بايد حتما مدنظر قرار بگيرد، اين است که هرگز نبايد زود قضاوت کنيم!
مبادا يک حرکت را به تنهايي و مجزا تحليل کنيم! بلکه بايد به برايند حرکات بدن شخص مقابل توجه کرد و تا آنجا که مي توانيم قضاوت خود را به تعويق بيندازيم! بايد يک حرکت را در کنار حرکات ديگر شخص تحليل کرد تا مبادا دچار اشتباه شويم!
مثلا ممکن است کسي که دست کمر ايستاده کليه هايش درد مي کند! يا کسي که دست به سينه ايستاده سردش است!! و يا ده ها احتمال ديگر...

لمس کردن چانه:
لمس چانه هم نشان از تفکر است. در اينجا لازم مي دانم نگاه از بالا و پايين را هم توضيح دهم، زماني که شنونده لب يا چانه خود را لمس مي کند، اگر سرش به سمت پايين متمايل باشد و از پايين به بالا نگاه کند در حال ارزيابي و تفکر است.
و اگر سر به سمت بالا متمايل باشد و چشم ها از بالا به پايين نگاه کنند، بيانگر ترديد شنونده است!

لمس کردن چشم:
يک کودک زماني که نمي خواهد صحنه اي را ببيند، با دست جلوي چشمانش را مي گيرد، در بزرگسالي همان حرکت را با زيرکي و بصورت مخفيانه انجام مي دهيم. بدين صورت که با دست خود چشم هايمان را مي ماليم.
مردها با پشت دست و خيلي محکم اين کار را انجام مي دهند اما خانم ها معمولا بدليل آرايشي که دارند خيلي ظريف تر اين حرکت را انجام مي دهند و گاها به لمس کردن زير چشم با نوک انگشت اشاره اکتفا مي کنند.

لمس کردن گوش:
خاراندن پشت گوش بوسيله شنونده، نشانه عدم تمايل به شنيدن بدگويي است! اگر با حرکت سر به يک سمت مثلا چپ يا راست همراه باشد، طوري که شخص از گوشه چشم به حرف هاي گوينده گوش کند، نشان از ترديد شنونده است.
اگر شخصي در زمان سخن گفتن پشت گوش خود را بخاراند، نشانه خوبي نيست و اثر منفي روي شنونده خواهد گذاشت! مانند اينکه خود گوينده نسبت به سخنان خود اطمينان کافي را ندارد!
اکثرا مردها زماني که به کسي علاقه دارند سرشان را به يک سمت متمايل مي کنند و با لاله گوششان بازي مي کنند!

تکيه دادن به چيزي:
تکيه دادن به اشيا نشانه احساس مالکيت نسبت به آنهاست! مثلا مجري برنامه بيشتر از ميهمانان آن برنامه به ميز تکيه مي دهد!


دايره ساختن با دست، در فضا:
ساختن دايره اي فرضي در فضا به کمک يک دست و يا حتي دو دست، بيانگر تسلط فرد به موضوع مورد بحث است!

تکينيک حرکات آينه اي:
تکنيک حرکات آينه اي، يکي از راه هاي نفوذ در دلهاست!
به کمک اين روش شما مي توانيد با سرعتي غير قابل باور در دل ديگران نفوذ کنيد، ديگران را با خود همراه کنيد تا جايي که حتي با اولين ملاقات به شما اطمينان کنند!
تکنيک بسيار ساده است: تنها کافي است حرکات بدن شخص مورد نظر خود را تقليد کنيد! طرز نشستن، حرکات دست، جهت قرار گرفتن سر و ...
مراقب باشيد مبادا رفتار شما آنقدر افراطي يا سريع باشد که شخص احساس کند مورد تمسخر شما قرار گرفته است.
اين تکنيک به اين دليل بسيار موثر است که شخص بصورت کاملا ناخودآگاه احساس صميميت بسيار زيادي نسبت به شما پيدا مي کند. چرا که انسان هاي همفکر و هم حس، حالات بدنشان به هم بسيار شبيه است.
در تله پاتي هم، کساني که حالات بدن شبيه به هم دارند، سرعت تله پاتي بين آنان بيشتر مي شود.

مکان نشستن:
در برخورد با مردها و زن ها، مکان نشستن با هم متفاوت است:
مردها وقتي با شخصي احساس صميميت مي کنند، روبروي او مي نشينند! و نسبت به تازه واردي که روبروي آنها بنشيند، حس و نظر خوبي نخواهند داشت.
زنان زماني که با شخصي احساس صميميت مي کنند، کنار او مي نشينند! و نسبت به تازه واردي که کنار آنان بنشيند، حس و نظر خوبي نخواهند داشت.
در نخستين برخورد، پيشنهاد مي شود براي موفقيت در ارتباط، اگر طرف مقابل شما مرد است ابتدا مکان ايستادن و يا صندلي خود را کنار او قرار دهيد و سپس آرام آرام موقعيت خود را به روبروي او، تغيير دهيد.
و براي اولين برخورد با يک خانم، بالعکس عمل کنيد، ابتدا روبروي او و سپس آرام آرام در کنارش قرار بگيريد.

امتداد جهت پاها:
انسان ها همواره به سمت کسي، چيزي و يا موقعيتي مي ايستند که نسبت به آن تمايل بيشتري دارند. در گفتگو هاي سه نفره، زماني که به صورت مثلثي مي ايستيم، همواره رو به روي کسي مي ايستيم که به او تمايل بيشتري داريم.
گاهي پيش مي آيد که مجبوريم به سمت شخص و موقعيت ديگري توجه کنيم ( ولي کماکان تمايل مان به سمت شخص قبلي است ) در اين مواقع، روي خود را به سمتي که مجبور شده ايم برمي گردانيم، اما هنوز هم امتداد پاهاي ما رو به سمت شخص قبلي است!!
اشخاصي که در اتاق، امتداد پاهايشان رو به سمت درب خروجي است، به ادامه گفتگو تمايلي ندارند (خسته شده اند يا بيرون از اتاق کاري دارند) و مي خواهند هرچه سريع تر از اتاق خارج شوند!

دست زير چانه:
يک شنونده در چند حالت دستش را زير چانه اش قرار مي دهد:
يکي در زماني که مشتاقانه به حرف سخنران گوش مي دهد و مجذوب آن بحث شده است. در اين حالت شنونده معمولا کمي به سمت جلو متمايل مي شود. انگشت شصت خود را زير چانه قرار مي دهد و يکي از انگشتان ديگرش (مثلا انگشت اشاره) را روي لب قرار مي دهد.
توجه داشته باشيد اگر همين حالت شصت و انگشت اشاره (که روي لب قرار گرفته است) با تکيه دادن شنونده به صندلي و احيانا با پا روي پا انداختن او همراه باشد، نشان از شنيدن منتقدانه و متفکرانه است! در اين شرايط نبايد زياد تعجب کنيد اگر شنونده منتقد، با دست ديگرش آرنج دستي که زير سر قرار داده است را نگه دارد! چرا که اين حرکت، يکي از حالات ظريف دست به سينه شدن( گارد دفاعي ) است.
يکي ديگر از شرايطي که شنونده دستش را زير چانه مي زند، حالتي است که او از بحث خسته شده!! اين حالت را به راحتي مي توان از حالت قبلي تميز داد، چرا که شنونده اي که خسته شده باشد، از دست خود به عنوان يک تکيه گاه براي سر استفاده مي کند و اگر دستش را از زير سر بردارد، سرش خواهد افتاد! و يک سوال؟! اگر اين شنونده انگشتانش را هم روي لبش قرار داده باشد چه معنايي را مي دهد؟!


آفرين! او هم خسته شده و هم مخالفتش را از شما پنهان مي کند.
تکان دادن سر:
تکان دادن سر در جهت بالا و پايين، معناي تاييد و بله را مي دهد! يک شنونده باهوش از همين حرکت سر براي نفوذ در دل سخنران استفاده مي کند. يک بار اين حرکت را سر يک کلاس امتحان کنيد! وقتي استاد در حين توضيح دادن درس به دانشجو ها نگاه مي کند، شما سرتان را آرام و پياپي به سمت بالا و پايين (طوري که معناي بله بدهد!) تکان دهيد، خواهيد ديد که در مدت بسيار کمي، توجه استاد در ميان تمامي شاگردان به شما جلب خواهد شد! و احيانا آخر ترم مورد لطف استاد هم قرار خواهيد گرفت!!
اين حرکت را در گفتگو هاي دو نفره هم انجام دهيد! اين حرکت کوچک سر، معجزه مي کند! اين حرکت پيام هاي ناخودآگاهي را به شنونده ارسال مي کند مثل: من به تو توجه مي کنم! هوش و حواسم به توست عزيزم! گوش مي کنم گلم! درکت مي کنم! و ....
حرکت ديگري که با سر انجام مي دهيم، حرکت سر به سمت چپ و راست است. اين حرکت معناي نفي مي دهد، معني " نه! " اين حرکت را در طفوليت هم انجام مي داديم، زماني که نوزاد از شير مادر سير مي شود، با حرکت دادن سرش به سمت چپ و راست، سينه مادر را پس مي زند و سير شدنش را اعلام مي کند.