نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهکارهای ایمنی جهت کاهش سوانح و افزایش بهره وری در محیط کار

راهکارهای ایمنی جهت کاهش سوانح و افزایش بهره وری در محیط کار


راهکارهای ایمنی جهت کاهش سوانح و افزایش بهره وری در محیط کار

راهکارهای ایمنی جهت کاهش سوانح و افزایش بهره وری در محیط کار

مقدمه

یکی از مواردی که باید در هر سازمانی لحاظ شود بهداشت و ایمنی کارکنان آن سازمان است . حوادث در محیط کار علاوه بر خسارات مادی هر ساله باعث مرگ و از کار افتادگی عده زیادی از کارکنان می شود . طبق آمارهای موجود تلفات ناشی از حوادث صنعتی از سال 1900 تا کنون بیشتر از تلفات جنگ و سایر بلایای طبیعی بوده است . تدارک محیط سالم و ایمن کار یک فرایند دو طرفه است اول ، استانداردهای قراردادی دولتی باید دقیقاً درک ، اجرا ، هدایت شوند . دوم ، کارفرمایان و کارکنان باید در طراحی ، استقرار ، و اجرای برنامه های بهداشت و ایمنی به طور دائم با یکدیگر همکاری داشته باشند .

شرایط بهداشتی و ایمنی خارج از محیط کار دو دسته اند :

دسته اولمواردی که در اختیار موسسات و واحدهای تولیدی قرار دارند ، از قبیل پیش بینی وسیله ایاب و ذهاب سالم و مطمئن ، جلوگیری از آلودگی فضای داخلی ، جلوگیری از آلودگی آبهای جاری اطراف کارخانه ، ایجاد فضای سبز کافی در محوطه کارخانه و نظیر اینها .

دسته دوممواردیست که مستقیماً در کنترل موسسات نبوده بلکه شرایط کلی محیط زیست حاکم بر آن است و معمولاً دولت در کنترل آن دخالت می نماید . مسائل عمومی بهداشتی و درمانی ، آلودگی های مختلف شهری ترافیک شهرها و جاده از این قبیل مسائل می باشد .

دلایل ایجاد حوادث :

حوادث معمولاً نتیجه شرایط و یا عملیات نامطمئن و یا عملیات نامطمئن و ناایمن است . شرایط ناایمن شامل استفاده از تجهیزات بد طراحی شده و غیر مجهز ، محیط پر خطر ، به عنوان نمونه ، لیز بودن زمین به دلیل ریختن آب یا ابزار و تجهیزات قدیمی و مستهلک است . عملیات نامطمئن و ناایمن از سوی کارکنان و به دلیل استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات است .

فشار روانی یکی دیگر از دلایل ایجاد حوادث است . سه نوع محرکهای فشار زای اصلی وجود دارند:

1 محرکهای فشار زایی سازمانی که به طور مستقیم ناشی از محیط کاری و ناشی از فعالیتهای شغلی هستند

2 رخدادهای زندگی که سازمان در ایجاد آنها نقش ندارد

3 محرکهای فشارزایی فردی مانند ویژگیهای شخصیتی خاص و منحصر به فرد که سبب می شوند افراد محیط خود را به گونه ای کاملاً متفاوت بررسی کنند

عوامل اساسی حوادث در جوامع صنعتی بشرح ذیل است :

1 تمرکز ماشین آلات زیاد در فضاهای نسبتاً کوچک که باعث تراکم نیروی انسانی در نتیجه سانحه و ضایعه می گردد .

2 تراکم تعداد زیادی از کارکنان در فضاهای نسبت کوچک که باعث به وجود آمدن مسائل روانی اجتماعی شده و باعث بروز سانحه می شود .

3 افزایش قدرت ماشین آلات و پیچیدگی کار با آنها

4 تقسیم کار بیش از حد توان کارکنان

5 کمبود آموزش و آشنایی با ماشین آلات سنگین و طرز کار با آنها

6 عدم آگاهی کامل از شرایط سانحه زا و اثرات ناشی از آلودگی ها و راه های حفاظت و پیش گیری

7 غیر لازم دانستن هزینه های سنگین برای تحقیق و تنظیم طرح های ایمنی

8- عدم هماهنگی و انطباق دانش و توانایی جسمی و روانی متصدیان با کار مربوطه

9 – توجه بیش از حد به افزایش سطح تولید

10 – علل ایجاد سوانح و اندازه گیری میزان شدت آنها

علل سوانح را می توان در دو گروه اصلی بشرح زیر قرار داد .

الف عللی که به شرایط مکانیکی ، فیزیکی ، جوی و نظیر اینها مربوط می شود از جمله :

1 عدم کفایت حفاظت مکانیکی در محیط کار

2 - معیوب بودن ابزار و وسایل ( مثل از بین رفتن روکش های عایقی سیستم های برق ترک خوردگی یا پوسیدگی نردبان ، آب بندی نبودن لوله های آب و گاز و غیره )

3 عدم کفایت ایمنی در ساختمان چه از لحاظ نامناسب بودن طرح ساختمان و چه مصالح ساختمانی

4 آلودگی هوا بدلیل وجود گازهای سمی و نبودن تهویه کافی

5 نبودن وسائل ایمنی مانند دستکش کلاه عینک لباس متناسب و غیره کپسولهای آتش نشانی و وسایل اطفاء حریق و غیره

سایرموارد: اتکاء به شانس وسرنوشت عدم اعتقاد به ایمنی بقاء پیشرفت   استقبال از خطر- بی احتیاطی تحقیر نمودن خطر تنها کارکردن  سرعت نامتعادل شوخی و مشاجره  عجله و دویدن هنگام کار عدم استفاده از پوششهای ایمنی عدم اطلاع از ماهیت خطر

 ب – عللی که به رفتار و عمل کارکنان مربوط می شود

1 بی توجهی به روش صحیح کار

2 شوخی کردن بی جا و یا دعوا در حین انجام وظیفه

3 عدم دقت در انتخاب موقعیت مکانی در حین کار

4 استفاده نکردن از وسایل ایمنی مانند دستکش روپوش و عینک و ...

5 عدم پذیرش کارکنان و تعارضات فرهنگی کارکنان با روش های ایمنی

 روش های پیش گیری :

در پیش گیری تصادفات و سوانح و اثرات ناشی از آن از دو جهت باید اقدام شود

الف طراحی صحیح کار در رابطه با ساختمان ، وسائل و تجهیزات

ب انجام گرفتن صحیح کار و سرپرستی موثر

از نظر جنبه های مربوط به کارکنان نیز می توان اقدامات زیر را در جهت کاهش سوانح به مرحله عمل درآورد .

1 انتخاب صحیح کارکنان و سپردن کار به کاردان

2 تشخیص کارکنان مستعد سانحه

3 آموزش

4 برقراری انضباط کار و نظارت جدید در اجرای مقررات ایمنی


5 سرپرستی لازم و کافی