نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفترچه ثبت فعالیت های کارگاهی و آزمایشگاهی هنرستان ها

دفترچه ثبت فعالیت های کارگاهی و آزمایشگاهی هنرستان ها


دفترچه ثبت فعالیت های کارگاهی و آزمایشگاهی هنرستان ها
مدیران محترم توجه فرمایند پس از دانلود فایل ، نسبت به تکثیر صفحات 6 و 7 به تعداد مورد نیاز اقدام نموده و سپس آن را دفترچه نمایند
دانلود فایل