نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان مشمول دستورالعمل تغییر شاخه / رشته به شاخه کاردانش

دانش آموزان مشمول دستورالعمل تغییر شاخه / رشته به شاخه کاردانش قابل توجه مسئولین محترم آموزش نواحی / مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه کاردانش

بخشنامه 25278/53 اداره کل