نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توسعه رشته های برون سپاری

جلسه توسعه رشته های برون سپاری


جلسه توسعه رشته های برون سپاری
جلسه ای با حضور شورای اجرایی برون سپاری استان تشکیل و در خصوص دستورالعمل اجرایی دبیرخانه راهبری کشوری تصمیمات لازم اتخاذ گردید.