نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره هنرهای تجسمی

جشنواره هنرهای تجسمی


جشنواره هنرهای تجسمی
تیم هنرجوئی شرکت کننده در سیزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی با کسب سه مقام اول و سه مقام سوم بکار خود پایان داد ضمن اینکه در بخش هنرآموزی حائز دو رتبه دوم کشوری گردید