نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول سازماندهی هنرستانهای فنی و حرفه ای سال تحصیلی 92-91

جدول سازماندهی هنرستانهای فنی و حرفه ای سال تحصیلی 92-91


جدول سازماندهی هنرستانهای فنی و حرفه ای سال تحصیلی 92-91
مسئولین آموزش نسبت به دریافت آن اقدام و مغایرت و یا صحت اطلاعات آن را تا تاریخ 92/2/26به اطلاع کارشناسی فنی و حرفه ای اداره کل رسانیده شود.