نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام مرحله استانی دوازدهمین مسابقات علمی عملی 93 در سامانه استان قزوین

ثبت نام مرحله استانی دوازدهمین مسابقات علمی عملی 93 در سامانه استان قزوین


ثبت نام مرحله استانی دوازدهمین مسابقات علمی عملی 93 در سامانه استان قزوین


توجه: ثبت نام هنرجویان واجد شرایط در مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات علمی عملی می بایست توسط مدیران هنرستان ها مطابق با راهنمای پیوست در سامانه اینترنتی آموزش و پرورش استان قزوین صورت گیرد

تذکر: بدیهی است در صورت عدم ثبت نام به موقع هنرجویان، عواقب بعدی آن متوجه مدیر هنرستان می باشد

دریافت نامه

دریافت فایل راهنما