نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت آمار هنرجویان شرکت کننده در امتحانات مهارتی شاخه کاردانش نوبت شهریور 97

ثبت آمار هنرجویان شرکت کننده در امتحانات مهارتی شاخه کاردانش نوبت شهریور 97


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان‌های کاردانش