نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت آمار هنرجویان در سامانه امتحانات هماهنگ مهارتی شاخه کاردانش

ثبت آمار هنرجویان در سامانه امتحانات هماهنگ مهارتی شاخه کاردانش


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های کاردانش