نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تولیدی کردن هنرستان ها

تولیدی کردن هنرستان ها


تولیدی کردن هنرستان ها

توجه به بخشنامه های ذیل در راستای تولیدی کردن هنرستان ها فنی و حرفه ای و کاردانش ضروری می باشد


دریافت طرح بهره مندی از ظرفیت های موجود در فضاهای آموزش و پرورش

دریافت شیونامه تبصره 75