نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعیین حوزه های آزمون عملی مرحله استانی مسابقات علمی کاربردی و علمی عملی

تعیین حوزه های آزمون عملی مرحله استانی مسابقات علمی کاربردی و علمی عملی


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان ها