نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجهیزات موردنیاز مسابقات علمی عملی فنی و حرفه ای و علمی کاربردی کاردانش 93

تجهیزات موردنیاز مسابقات علمی عملی فنی و حرفه ای و علمی کاربردی کاردانش 93


تجهیزات موردنیاز مسابقات علمی عملی فنی و حرفه ای و علمی کاربردی کاردانش 93

تجهیزات، وسایل و مواد مصرفی موردنیاز آزمون عملی مسابقات علمی عملی فنی و حرفه ای  و علمی کاربردی کاردانش مرحله استانی سال تحصیلی 94 - 93 از طریق لینکهای ذیل قابل دریافت می باشد

دریافت فایل تجهیزات مسابقات علمی عملی فنی و حرفه ای

دریافت فایل تجهیزات مسابقات علمی کاربردی کاردانش