نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهار

بهار


بهار
ز کوی یار می آ ید نسیم باد نوروزی
 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی