نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه هماهنگ امتحانات مهارتی شاخه کار دانش هنرستان های روزانه و بزرگسال

برنامه هماهنگ امتحانات مهارتی شاخه کار دانش هنرستان های روزانه و بزرگسال


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه کاردانش