نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه هفتگی مدارس دور دوم متوسطه در سال تحصیلی 95 - 94

برنامه هفتگی مدارس دور دوم متوسطه در سال تحصیلی 95 - 94


برنامه هفتگی مدارس دور دوم متوسطه در سال تحصیلی 95 - 94

تذکر: جهت ایجاد وحدت رویه در تدوین برنامه هفتگی در مدارس دور دوم متوسطه (اعم از دبیرستان ها و هنرستان ها) مقتضی است مدیران محترم کلیه هنرستان ها با دقت کامل در مفاد بخشنامه ذیل نسبت به تدوین برنامه هفتگی خود بر اساس فرمت فایل پیوست اقدام نمایند و یک نسخه از آن را در اسرع وقت جهت بررسی و اخذ تائیدیه به کارشناسی آموزش متوسطه اداره آن ناحیه یا منطقه ارسال نمایند

دریافت بخشنامه

دریافت فایل اکسل