نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه جداول مواد درسی شاخه فنی و حرفه ای

بخشنامه جداول مواد درسی شاخه فنی و حرفه ای


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای

با عنایت به مصوبه نهصد و بیست و ششمین جلسه شوارای عالی آموزش و پرورش و ابلاغ عناوین رشته های شاخه فنی و حرفه ای ، بخشنامه جداول مواد درسی و ضوابط برنامه ریزی توسعه رشته های شاخه فنی و حرفه ای و نحوه تخصیص نیروی انسانی جهت اجرا در هنرستان ها ابلاغ گردید.

دریافت نامه 

دریافت بخشنامه جداول شاخه فنی وحرفه ای