نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از هنرستان جوار کارخانه ای شهرک صنعتی

بازدید از هنرستان جوار کارخانه ای شهرک صنعتی


بازدید از هنرستان جوار کارخانه ای شهرک صنعتی
بازدید از هنرستان جوار کارخانه ای شهرک صنعتی (طرازی) ناحیه 1 و مشاهده روند  آموزش های برون سپاری
هنرجویان شاخه کاردانش

سرامیکتراشکاری

جوشکاری

تعمیرموتور و برق خودرو