نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مراکز برون سپاری 2

بازدید از مراکز برون سپاری 2


بازدید از مراکز برون سپاری 2

در جهت بررسی و نظارت بر روند آموزش های مهارتی خارج از آموزش و پرورش


بازدید کارشناس مسئول کاردانش استان به همراه سرگروه تاسیسات استان و رابط اداره کل فنی و حرفه ای از مرکز فنی حرفه ای امام حسین (ع) صورت گرفت. و نکاتی در راستای کیفیت بخشی به آموزش ها ارائه گردید.