نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آموزشکده های فنی و حرفه ای در سال تحصیلی 95-94

بازدید از آموزشکده های فنی و حرفه ای در سال تحصیلی 95-94


بازدید از آموزشکده های فنی و حرفه ای در سال تحصیلی 95-94

پیرو تاکید وزارت متبوع جهت بازدید هنرجویان از مراکز علمی، برنامه ریزی آن اداره کل .جهت بازدید از آموزشکده های فنی به قرار زیر اعلام می گردد


دریافت نامه اداره کل

دریافت نامه وزارت متبوع
دریافت لیست رشته های آموزشکده های فنی استان یزد