نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از اداره فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای یزد

بازدید از اداره فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای یزد


بازدید از اداره فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای یزد

بازدید از مرکزآموزش فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای یزد و مشاهده روند آموزش های برون سپاری هنرجویان شاخه کاردانش