نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه کارآموزی / کارورزی

اطلاعیه کارآموزی / کارورزی


اطلاعیه کارآموزی / کارورزی
 
 

تذکر: مدیران هنرستانها دقت نمایند با توجه به میزان ساعت و زمان شروع و پایان دوره، نسبت به تکثیر صفحه 7 پرونده به تعداد لازم اقدام نمایند.