نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال مشخصات هنرجویان برتر به مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات علمی عملی 94-93

ارسال مشخصات هنرجویان برتر به مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات علمی عملی 94-93


ارسال مشخصات هنرجویان برتر به مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات علمی عملی 94-93
تذکر: مسئولین آموزش نواحی و مناطق با توجه به دستورالعمل مسابقات و با در نظر داشتن نکات قابل توجه در انتهای فایل اکسل نسبت به ارسال اطلاعات خواسته شده در قالب فایل اکسل ذیل حداکثر تا تاریخ 5 / 11 / 93 اقدام نمایند

دریافت فایل اکسل