ساختار جدید شاخه کاردانش
ساختار جدید شاخه کاردانش

همكاران محترم در نواحی، مناطق و به ويژه مدیران هنرستان‌ها مي‌توانند با مراجعه به اين صفحه از آخرين اطلاعات در زمينه آئين‌ نامه‌ های مرتبط با  استقرار نظام 3-3-6 در دوره دوم آموزش متوسطه شاخه کار دانش مطلع شوند.

 

 
موضوع / عنوان بخشنامه دانلود
جدول دروس انتخابی شایستگی‌های غیر فنی پایه یازدهم
جدول مواد درسی و ساعت تدریس هفتگی شاخه کاردانش 1399
 
جدول دروس عمومی و شایستگی های غیر فنی
آشنایی با سامانه سناد ویژه هنرستان ها
دریافت بخشنامه اداره کل جداول مواد درسی شاخه کاردانش
جدول دروس اختیاری رشته های مهارتی جدید