لیست رشته های هنرستان های فنی و حرفه ای استان یزد
لیست رشته های هنرستان های فنی و حرفه ای استان یزد

رشته ها بر اساس پایه دهم سال تحصیلی 1401-1400 می باشد :