لیست رشته های هنرستان های فنی و حرفه ای استان یزد
لیست رشته های هنرستان های فنی و حرفه ای استان یزد

رشته ها بر اساس پایه دهم می باشد