ساختار جدید شاخه فنی و حرفه ای
ساختار جدید شاخه فنی و حرفه ای

 

همكاران محترم در نواحی ، مناطق و  به  ويژه مدیران هنرستان‌ها مي‌توانند با مراجعه به اين صفحه از آخرين اطلاعات در زمينه آئين‌ نامه‌ های مرتبط  با  استقرار نظام 3-3-6   در دوره دوم آموزش متوسطه و استقرار پايه دهم در سال تحصيلي 96-1395مطلع شوند.

 

 
ردیف موضوع / عنوان بخشنامه دانلود
1 آشنايي با سامانه سناد ويژه هنرستان‌ها
2 عناوين رشته‌هاي جدید و
3 جدول مواد درسي و ساعات آموزشي هفتگي رشته‌هاي جدید
4 استاندارد تجهيزات رشته‌هاي جديد 
5 ضوابط توسعه رشته‌هاي جديد 
6 اصلاحیه جدول مواد درسي و ساعات آموزشي هفتگي 7 رشته خاص
7 بخشنامه جداول مواد درسی شاخه فنی و حرفه ای 
8 دریافت بخشنامه اداره کل جداول مواد درسی شاخه فنی و حرفه ای