فرم ها
فرم ها

 

 

عـنـــــــوان دریافت
دفترچه ثبت وقایع کارگاهی هنرستان ها
پرونده کارآموزی و کارورزی هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش جدید 97

راهنمای توسعه رشته تربیت بدنی به انضمام فرم ارزیابی استانی 1401-1400

راهنمای توسعه رشته تربیت بدنی به انضمام فرم ارزیابی منطقه ای  1401-1400

مطالب ارائه شده در گردهمایی معاونین آموزشی هنرستانهای ناحیه یک یزد  98/09/25

سخنران : آقای مهندس فلاحتی

مطالب ارائه شده در گردهمایی معاونین آموزشی هنرستانهای ناحیه یک یزد  98/09/25

سخنران : آقای مهندس زارع