فرم ها
فرم ها

 

 

عـنـــــــوان دریافت
دفترچه ثبت وقایع کارگاهی هنرستان ها
پرونده کارآموزی و کارورزی هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش جدید 97
فرم ارزیابی جهت توسعه رشته تربیت بدنی

مطالب ارائه شده در گردهمایی معاونین آموزشی هنرستانهای ناحیه یک یزد  98/09/25

سخنران : آقای مهندس قلع گر حکومتی 

مطالب ارائه شده در گردهمایی معاونین آموزشی هنرستانهای ناحیه یک یزد  98/09/25

سخنران : آقای مهندس فلاحتی

مطالب ارائه شده در گردهمایی معاونین آموزشی هنرستانهای ناحیه یک یزد  98/09/25

سخنران : آقای مهندس زارع