نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش همايش

گزارش همايش


گزارش همايش
همایش هنرآموزان شاخه فنی و حرفه ای در تاریخ 89/9/12 با حضور 388 نفر هنرآموزان در 25 کارگروه در محل پژوهشسرا برازنده مقدم برگزار شد سخنران اصلی همایش جناب آقای زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد بودند

گزارش تصویری